Vikna enslig

vikna enslig

Vikna Single Jenter, Sørum online dating

Sentrale kristendemokratiske verdier er menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Dette vil være grunnlaget for KrFs politikk innen alle områder, og legges til grunn for KrF sin politikk i Nærøysund kommune.

vikna enslig

Det kristne menneskesynet forplikter oss til å se hvert enkelt menneskes verdi og ukrenkelighet. Dette gjelder fra unnfangelse til en naturlig død. Mennesker er unike og forskjellige.

vikna enslig

Alle har vi en uendelig verdi. Individet er et mål i seg selv og må aldri bli redusert til et middel. Samfunnet har en begrenset tilgang på menneskelige, økologiske og økonomiske vikna enslig. Et kristent menneskesyn forplikter oss til å forvalte disse på en bærekraftig måte. Forvalteransvaret og menneskeverdet forplikter oss spesielt til å ivareta naturresursene, slik at Nærøysund, Trøndelag og hele verden, skal være et godt sted å bo for alle mennesker og kommende generasjoner.

Granavold-plattformen — KrF i regjering I den politiske plattformen for den nye regjeringen utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, har KrF får vesentlige gjennomslag for sin politikk. I tillegg har KrF vunnet fram med sin landbruks- og fiskeripolitikk, som er spesielt viktig for distriktene, og Nærøysund kommune.

Demokrati i Nærøysund Nærøysund KrF vil fremme det lokale demokratiet og engasjere til politisk arbeid, ved å delegere flest mulige beslutninger til lavest mulig nivå. Dette gir en folkelig forankret medvirkning i demokratiske prosesser.

vikna enslig

KrF har støttet prosessen med å slå sammen kommuner, det gjelder også for Nærøy og Vikna. Denne prosessen er ikke ferdig den 1. Det er nå arbeidet virkelig starter med å gjøre Vikna enslig til en del av innbyggernes identitet.

Vikna Møte Single : Vinje single kvinner

En stor del av vår hjemfølelse er knyttet til grenda eller senteret der vi bor. Denne tilknytningen er viktig, men samtidig vil vi gjøre Nærøysund til en del av vår felles identitet. Samfunnet skal bygges nedenfra, med vikna vikna enslig og enkeltindivider som bærebjelke, makt skal løftes oppover bare der det er nødvendig. Alle politiske prosesser må derfor være forankret så nærme de det gjelder som mulig. Tilsvarende må pris på singel norge kommunale tjenester, så langt det er hensiktsmessig, være tilgjengelig der folk bor.

Den vedtatte samarbeidsavtalen som ble framforhandlet og lagt fram i Namsos den Her er prinsippet om en balansert utvikling mellom kommunens to sentra, Rørvik og Kolvereid, viktig.

Integrering i Norge

KrF ønsker en sterk kommunal og regional makt med størst mulig råderett over egne ressurser. Det er derfor viktig at sentrale myndigheter stadig vurderer nye oppgaver som kan overføres til fylker og kommuner. KrF vil derfor: Støtte lokale identitetsbyggende tiltak i hele kommunen.

Støtte en samfunnsplan og planstrategi som legger til rette for vekst og utvikling i hele kommunen og spesielt i Nærøysundområdet, og på Rørvik og Kolvereid.

vikna enslig

Helse og velferd Folkehelse Levekårene er avgjørende for en god psykisk og fysisk folkehelse, og i stor grad et resultat av politiske vedtak. Derfor heter det at folkehelse er politikerjobb nummer én, og et sektorovergripende område.

KrF ønsker at Nærøysund kommune skal ha økt fokus på folkehelsen med god folkeopplysning. Det må satses på utbygging av gang- og sykkelveier, lysløyper og turstier, som motiverer til økt fysisk aktivitet og trivsel.

Vi skal arbeide for at frivillige organisasjoner som er med på å styrke den psykiske og fysiske folkehelsen, skal få økte kommunale tilskudd.

Familier med sosialhjelp, etter familietype. Kommuner (del 2). 2017

Én krone i tilskudd, gir hundre kroner tilbake til samfunnet! Folkehelsearbeidet skal ledes av én folkehelsekoordinator, og arbeidet med frisklivssentral skal videreføres. Det må dessuten så raskt som praktisk mulig etableres en aktivitetskalender under Nærøysund kommune sine vikna enslig. Denne vil bidra til å koordinere folkehelsetilbud. Rus og psykiatri Rusforebyggende arbeid og rusomsorg er et viktig satsingsområde for Nærøysund KrF. Vi må dessverre innse at det er rus- og psykiatriproblemer også blant ungdom i alderen 13 — 18 år, og at disse ungdommene ofte faller mellom to stoler: Single aremark «gamle» for barnevernstjenesten, for «unge» for NAV.

I tillegg til å øke arbeidet med rusforebyggende tiltak mot aldersgruppen, vil Nærøysund KrF gå inn for at det opprettes et forebyggende ungdomsteam; et lavterskeltilbud som møter ungdommen på gateplan og tar deres problemer på alvor. For Nærøysund KrF er satsing innen psykiatritjenesten viktig.

Pasientgruppen er sammensatt både med tanke på alder, kjønn og utfordringer, men én ting er felles: Dette er medmennesker som har behov for å bli sett, og som skal få den hjelpen de har krav. Det er viktig med vikna enslig bevisst satsing som ser alle. Her skal Nærøysund KrF gå foran! Sykehjem, hjemmesykepleie, ledsagere, legedekning Både Rørvik vikna enslig Kolvereid skal ha gode og trygge sykehjem med tilstrekkelig og kompetent bemanning.

Kommunen skal dessuten ha god legedekning og et godt lokalt helsetilbud. Hjemmesykepleien gjør en viktig innsats for de brukerne som ønsker å bli boende hjemme, noe undersøkelser viser at de aller fleste vil.

Politisk program

Det er vikna enslig at likeverdige tjenester tilbys uansett hvor du bor i kommunen, og at hjemmesykepleien får tilført de ressursene som er nødvendig for å få tid til enslig i åseral levere «gode og varme tjenester». Gjennom å styrke hjemmesykepleien, vil færre ha behov for pleieplasser, noe som er framtidsrettet og kostnadsbesparende med tanke på at vi blir stadig flere eldre.

  • I Baptistkirka på Rørvik har vi det vi kaller «Alle sammen»-gudstjenester på formiddagen hver første søndag i måneden.
  • Single jenter i rødøy

Krf vil arbeide for at Nærøysund kommune må snarest mulig opprette muligheter for at ledsagere kan følge med pasienter til og fra sykehus. Ingen syke eller svake, unge eller eldre skal overlates til seg selv under syketransporter som foregår med drosje eller offentlig transportmidler.

Новини з фронту: бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових

En ledsager skal følge med som en god menneskelig støtte. For å møte single i trøndelag god og forsvarlig legedekning også i framtiden, er det viktig at Nærøysund kommune setter av nok ressurser til rekruttering.

  • No, randabergminilagershopper.
  • Vedavågen single jenter

Det nye helsesenteret på Rørvik med samordnede tjenester som i «familiens hus», og innføringen av moderne velferdsteknologi, kan være et viktig trekkplaster for denne rekrutteringen. Ambulansetjenesten Ambulansetjenesten i distriktet er under press, og folk føler på dette: Er det nok ambulanser dersom noe alvorlig skulle skje? Hva om det blåser så kraftig at helikopteret ikke kan lande — er ambulansene i oppdrag, og rekker den fram i tide?

Lignende artikler