Iveland dating site

iveland dating site

nærøy speed dating lurøy single klubb

Produksjonen i det førindustrielle samfunnet var organisert husholdsvis og giftermålet ble en grunnleggende forutsetning for å klare seg både økonomisk og sosialt. I et kollektivistisk samfunn hvor individet var underlagt familieautoriteten, var valget heller ikke uten videre en privatsak.

Ekteskapsinngåelser var i denne perioden sterkt normert, hvor folkelige skikker regulerte forholdet mellom foreldre og gifteklare barn. Enkelte forfattere har pekt på at denne overgangen også varslet om en utvikling fra iveland dating site rasjonelt funderte ekteskap til mer romantiske ekteskap. Dette innebar ikke at det romantiske aspektet var fraværende i ekteskap inngått i tidligere tider, men at det muligens var lettere å inngå et ekteskap på bakgrunn av romantiske følelser mot slutten av den førindustrielle perioden.

Temaet for min masteroppgave er ekteskapsinngåelser på og tallet. Fokuset er lagt på selve ekteskapsvalget, hvor målet er å avdekke eventuelle tendenser i forhold til valg av ektefelle for ulike kategorier av mennesker i et norsk bondesamfunn.

online dating vanylven singelklubb justvik

Videre vil jeg se på om det skjer endringer i ekteskapsvalget mellom de to periodene som eventuelt kan forklares ut fra et romantisk eller rasjonalistisk ståsted. For å kunne nærme meg en slik tematikk, har jeg valgt å ta utgangspunktet i et sogn i indre Agder, nærmere bestemt Iveland. Problemstillingen for masteroppgaven blir da: Hvordan kan man beskrive giftermålsmønsteret i Iveland i periodene og ?

karlshus speed dating norway overhalla single jenter

Lignende artikler