Enslig i lysaker, Jurister (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver) Fast og vikariat

Bofellesskap

Bofellesskap

Utsendingen av en afghansk familie bosatt i Trondheim har skapt sterke reaksjoner, og er nå inntil videre stoppet. Foto: Scanpix Slik begrunnet Enslig i lysaker den omstridte asylsaken Den afghanske familien som ble forsøkt returnert til Kabul sist uke, fikk endelig avslag av lagmannsretten i september Her er premissene oppsummert.

En anke til Høyesterett ble nektet fremmet. Asylsaken involverer fire barn og deres to foreldre. Det eldste barnet fikk allerede i oppholdstillatelse Norge, som enslig mindreårig asylsøker.

Informasjon om Covid-19

Gutten var opplyste da å være 16 år gammel. Denne nå 26 år gamle mannen er ikke en del av saken i dag.

enslig i lysaker ringebu single damer

Juni søkte to av hans småsøsken asyl. De opplyste å være 13 og 15 år gamle. En måned senere søkte mor og den minste av de fire barna asyl.

Bofellesskap Bofellesskap I våre forskjellige bofellesskap differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens situasjon, og kan på den måten lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling.

Moren opplyste enslig i lysaker være gift, og at de hadde oppholdt seg i Iran fordi de måtte flykte fra Taliban. Moren fikk i september midlertidig oppholdstillatelse fordi hennes mann etter det opplyste var forsvunnet, og fordi hun som enslig kvinne uten mannlig nettverk ikke ville være trygg i Afghanistan.

Stillinger i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger jobb Kolbotn

I desember søkte også ektemannen asyl i Norge. Søknaden ble i januar avslått.

enslig i lysaker stord single damer

Grunnlaget var at det ikke i tilstrekkelig grad var sannsynliggjort en velbegrunnet frykt for forfølgelse knyttet til etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning. Fire uker senere ble moren og barna varslet om at deres midlertidige oppholdstillatelse ble vurdert trukket tilbake.

enslig i lysaker singeltreff birkenes

I mars ble oppholdstillatelsen trukket enslig i lysaker, begrunnet i at kvinnen ikke lenger var enslig kvinne uten nettverk. En klage til Utlendingsnemnda ble avslått, og siden nektet omgjort flere ganger. I kom Oslo tingrett til at vedtaket om å nekte omgjøring var ugyldig. I kom Borgarting til motsatt resultat, slik at vedtaket om å nekte omgjøring var gyldig. En anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet.

Slik begrunnet Borgarting den omstridte asylsaken

I Borgartings rettskraftige avgjørelse fra vurderer retten saken slik: «Lagmannsretten har på bakgrunn av en samlet vurdering av bevisbildet kommet til at det ikke kan legges til grunn at moren er enslig og derved uten tilstrekkelig beskyttelse i hjemlandet. Dette gjelder selv om det lavere beviskravet om at asylforklaringen må fremstå som noenlunde sannsynlig, legges til grunn. De midlertidige oppholdstillatelsene som ankemotpartene fikk, ble gitt under forutsetning av at moren var enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet.

Utlendingsdirektoratet tok i vedtaket forbehold om endrede forutsetninger. I vedtaket heter det: "UDI vil vågsøy single menn spesielt oppmerksom på at søkerens tillatelse er gitt under forutsetning av at søkeren er enslig uten nettverk.

Søkeren har opplyst at hennes mann er antatt forsvunnet. Dersom disse opplysningene i ettertid skulle vise seg å ikke medføre riktighet, kan tillatelsen trekkes tilbake, jf.

Prisliste IVF og gynekologi.

Etter lagmannsrettens mening kunne moren og barna etter dette ikke ha hatt noen beskyttelsesverdig forventning om å forbli i Norge. Dette ble de da også gjort oppmerksom på i forhåndsvarsel om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet Retten viser til at Utlendingsnemnda i sine avgjørelser har lagt avgjørende vekt på «innvandringsregulerende hensyn, som tar sikte på å forhindre uthuling av asylinstituttet».

Retten viser til at det er adgang til å vektlegge innvandringsregulerende hensyn ved vurderingen av EMK artikkel 8, og skriver: «Etter lagmannsrettens vurdering må det anses legitimt å reagere med tilbakekall av midlertidige oppholdstillatelser i tilfeller hvor det foreligger varige og stabile endringer i de personlige forholdene som lå til grunn for tillatelsen, selv om dette kan få betydelige konsekvenser for dem som rammes.

Когда он наконец заговорил, голос его звучал подчеркнуто ровно, хотя было очевидно, что это давалось ему нелегко. - Увы, - тихо сказал Стратмор, - оказалось, что директор в Южной Америке на встрече с президентом Колумбии. Поскольку, находясь там, он ничего не смог бы предпринять, у меня оставалось два варианта: попросить его прервать визит и вернуться в Вашингтон или попытаться разрешить эту ситуацию самому.

Ifølge vitneforklaring fra rådgiver i Utlendingsnemnda Det ville på denne bakgrunn være uheldig om afghanske familier som av strategiske årsaker ankommer landet på ulike tidspunkter, skal ha bedre muligheter for å få oppholdstillatelse i Norge enn familier som kommer til landet samlet og søker asyl her sammen. Lagmannsretten har etter dette kommet til at det foreligger et rimelig forhold mellom tilbakekallet av morens oppholdstillatelse og den belastning tilbakekallet må anses å ha for utlendingen.

Den blir likevel stående ved at tilbakekallet av oppholdstillatelsene til barna ikke kan kjennes ugyldige som stridende mot BK artikkel 3 om barns beste. Borgarting legger til grunn at kvinnens mor, søster og nevø bodde i Kabul på vedtakstidspunktet, og at hun ikke har rimelig grunn til å frykte forfølgelse, og at hensynet til barnets beste er forsvarlig vurdert.

Maries video 40: Hvordan lærer vi språk? (norsk som andrespråk)

Moren og de tre minste søsknene ble pågrepet sist uke, og satt på fly retning Kabul. Moren skal ha blitt bevisstløs ved pågripelsen, og var bevisstløs under transporten til Istanbul.

På grunn av helsetilstanden ble hun returnert til Norge søndag.

  • Так я тебе докажу.
  •  Я хочу сохранить это в тайне, - сказала .
  • Enslig i berger
  • Dating i hadsel
  • Мысли Сьюзан прервал громкий звук открываемой стеклянной двери.
  • Snåsa singeltreff
  • Lysaker skole : Informasjon fra Bærum kommune:

De tre søsknene, som nå er 22, 20, og 16 år gamle, skal ifølge NTB også returneres til Norge fra Istanbul, etter at afghanske myndigheter ikke godtok returen av dem. Uttransporten ble derfor stanset, meldte Politiets utlendingsenhet PU mandag kveld.

Dommen fra Borgarting finner du her krever innlogging.

Lignende artikler